Výuka na škole

 

Výuka na škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu:
"ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU",

od prvního ročníku 2013/2014 pod názvem  - "POZNÁVÁME SEBE A SVĚT". 

Pro žáky je již od prvního ročníku připravený kvalitní výukový program, po jehož absolvování budou připraveni pro další vzdělávání na středních školách nebo učilištích.
Již od prvního ročníku je v učebním plánu žáků zařazena výuka anglického jazyka, která je na druhém stupni nejen prohlubována, ale v rámci volitelných předmětů posílena o další dva jazyky - jazyk ruský a franouzský. Pro zájemce z řad dětí je ještě na prvním stupni organizována formou zájmového útvaru i výuka jazyka německého. V těchto hodinách se žáci kromě jazyka seznamují i s reáliemi všech zemí.


Dalším předmětem, který je v učebním plánu žáků zařazen již od čtvrtého ročníku jsou informační a komunikační technologie, zkráceně informatika. Takto nastavená výuka pokračuje formou povinných i volitelných předmětů až do devátého ročníku. Vyučovací hodiny se odehrávají v kvalitně vybavené počítačové učebně, k dispozici je i další učebna s přístupem na internet, kam mohou žáci docházet i o vekých přestávkách. Naučí se nejen obsluhovat počítače, ale na uživatelské úrovni využívat i různé počítačové programy a služby internetu.  


Zájemci  o přírodu mohou v sedmém ročníku navštěvovat velmi kvalitní ekologický seminář, který jim atraktivní formou přibližuje život v přírodě, ale také její ochranu a péči o ni. Pro výuku je vybudována odborná učebna přírodopisu. Rozšířením je i spolupráce se střediskem Sluňákov a Hnutím duha, které nabízejí kvalitní ekologické programy pro žáky všech ročníků.


Sportovně zaměřeným dětem škola nabízí nejen pravidelnou výuku tělesné výchovy ve všech ročnících, ale také sportovní vyžití v zájmových kroužcích malé kopané, basebalu i florbaluDvě tělocvičny a také sportovní hřiště jsou dostatečným zázemím pro tyto aktivity.


Manuálně zručným dětem je opět nad rámec běžné výuky nabízena možnost docházet do vybudované keramické dílny na škole. Tato nabídka platí od třetího do devátého ročníku. Realizuje se i keramika pro dopělé zájemce z řad rodičů a veřejnosti.


Škola nezapomíná ani na bohaté kulturní vyžití žáků. Ke standardu všech ročníků patří návštěvy divadel, kin, koncertů, knihoven a dalších akcí. Školní knihovna nabízí žákům pestrou nabídku knih pro volný čas.


Velká pozornost je zaměřena i nebezpečí sociálně patologických jevů, které mohou negativně ovlivnit život dětí. Tuto problematiku řeší škola ve spolupráci se sociálním odborem Statutárního města Olomouc, s Poradnou pro ženy a dívky v Olomouci i Sdružením D. Již tradiční je i spolupráce s Policií ČR.

Kvalitu výuky na škole garantují v neposlední řadě aprobovaní učitelé se zájem o výuku a vzdělávání žáků.