Vybavení a provoz ŠD

Kontakt na ŠD:  

telefon 737 023 514

e-mail: SD-ZSRoznavska@seznam.cz

Vybavení:

Školní družina využívá pro svoji činnost kmenové třídy a vlastní prostory – jedna herna, která svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku.

Do vybavené ŠD patří stolní hry, konstruktivní hry – LEGO, ATCO, CHEVA, SEVA, kobercové hry, sportovní náčiní, dětské časopisy, knihy, kolo, stavebnice s dopravní tematikou, dopravní značky, překážky pro jízdu zručnosti.

Pro tělovýchovnou činnost je určena tělocvična, školní zahrada, školní hřiště.
Školní družina má také možnost využívat cvičnou kuchyň.

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovateleky mají pedagogické vzdělání s různou délkou praxe a vzájemně se doplňují ve svých specializacích. Základy práce s počítačem, komunikace pomocí internetu, tělovýchovné zaměření, výtvarná činnost, práce s hlínou a jiné netradiční techniky, základy ručních prací, dopravní výchova, literárně-dramatická činnost a výuka anglického jazyka. Vychovatelky si rozšiřují, obohacují a doplňují vědomosti nejen teoreticky, ale i prakticky, v projektech DVPP.

Při všech činnostech ve ŠD je stále kladen důraz na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Řídí se vnitřním řádem školy, řádem ŠD, směrnicí o BOZP a PO, pracovními řády vyhrazených technických zařízení a provozními řády objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a směrnicí k poskytování první pomoci a evidenci pracovních a školních úrazů.

Dětí získávají postoje a dovednosti vedoucí k zdravému životnímu stylu formou besed, soutěží, výletů, didaktických her a rozhovorů.


Pedagogicko - organizační zajištění školní družiny je k nahlédnutí zde.