Informace pro žáky

Školní psycholog

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – Mgr. Kateřina Palová

Kde mne najdetekabinet ve 2. poschodí

Spojení: email

Konzultační hodiny
 pondělí 12:00 – 13:00 hod.
 Prostřednictvím emailu lze domluvit konzultace i v jiném čase.
 Přítomnost ve škole v pondělí a ve středu.

 PRAVIDLA PRO ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

V naší škole působí v rámci ŠPP školní psycholog, výchovný poradce a preventista rizikových jevů. Jejich činnost se řídí platnými právními předpisy a také etickým kodexem školního psychologa. 

1. Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty. Působí tedy v rovině žáků, rodičů i učitelů. 

2. V rámci své činnosti diagnostikuje pravidelně vztahy v třídních kolektivech, výstupy jsou k dispozici třídním učitelům, rodičům i žákům a na jejich základě vstupuje s psychokorektivními aktivitami do jednotlivých tříd. Pravidelně provádí screeningová šetření v rámci prevence studijního selhávání, rizikového chování žáků a dalších aktuálních otázek života školy. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt. 

3. Žáci mají možnost konzultovat otázky studijní (včetně specifických poruch učení), rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. 

4. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák navštívit pracovníka ŠPP pouze s vědomím vyučujícího učitele. 

5. Stejně jako jiní specialisté je i školní psycholog vázán povinností mlčenlivosti - obsah konzultace je tedy chráněn normou o důvěrnosti informací. 

6. Školní psycholog může pracovat na zakázku učitelů, či vedení školy (např. v případě studijního neúspěchu). Je k dispozici také rodičům – konzultovat je možno eventuální výchovné, výukové či rodinné otázky. 

7. Při opakované péči o žáky či při individuální diagnostice udělují rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním. Tento souhlas musí být udělen po podrobné informaci, o co se v šetření či péči jedná. S výsledky jsou vždy rodiče seznámeni. 

8. Školní psycholog je součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry šetření, např. při stanovení závěru vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.

9. Domlouvání konzultací mimo konzultační hodiny je možné prostřednictvím emailové adresy palova.zsroznavska@seznam.cz (1. stupeň) nebo krepelova.zsroznavska@seznam.cz (2. stupeň). V případě, že se rodič či žák nemůže v domluveném termínu na konzultaci či individuální sezení dostavit, informuje o tom školního psychologa prostřednictvím téže emailové adresy. Opakované neomluvení povede k ukončení spolupráce.