Pravidla spolupráce

Pravidla spolupráce se školním psychologem:

1. Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty. Školní psycholog tedy působí v rovině žáků, rodičů i učitelů.

2. V rámci své činnosti školní psycholog pravidelně diagnostikuje vztahy v třídních kolektivech. Výstupy jsou k dispozici třídním učitelům, rodičům i žákům. Na jejich základě vstupuje školní psycholog do jednotlivých tříd s psychokorektivními aktivitami. Pravidelně provádí screeningová šetření v rámci prevence studijního selhávání, rizikového chování žáků a dalších aktuálních otázek života školy. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.

3. Žáci mají možnost konzultovat otázky studijní (včetně specifických poruch učení), rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. Krizová intervence má vždy přednost před jakoukoliv další činností školního psychologa.

4. V době mimo vyučování je setkání se školním psychologem osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele.

5. Stejně jako jiní specialisté je i školní psycholog vázán povinností mlčenlivosti – obsah konzultace je tedy chráněn normou o důvěrnosti informací.

6. Školní psycholog může pracovat na zakázku učitelů či vedení školy (např. v případě studijního neúspěchu). Je k dispozici také rodičům a jednotlivým žákům – konzultovat lze eventuální výchovné, výukové či rodinné otázky.

7. Při opakované péči o žáka či při individuální diagnostice udělují rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním. Tento souhlas může být udělen pouze po podrobné informaci, o co se v šetření či péči jedná. S výsledky jsou vždy rodiče seznámeni.

8. Školní psycholog je součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry šetření, např. při závěru vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.
 
Dokumenty související s činností školního psychologa:
Etický kodex psychologické profese - ZDE 
Etické normy práce školního psychologa – ZDE
Příloha č. 1 školního řádu – ZDE
 
 
GDPR:
Školní psycholog shromažďuje informace o žácích v jejich osobních kartách. Karta se pro daného žáka zakládá v momentě, kdy proběhne:

• konzultace se zákonným zástupcem žáka;
• krizová intervence žáka;
• diagnostika žáka;
• nebo je po domluvě s rodiči zahájeno podpůrné či terapeutické vedení žáka.

V kartě žáka shromažďuje školní psycholog tyto údaje (položky označené * vždy, ostatní položky v souvisejících případech):

• *jména zákonných zástupců a kontakt na ně (emailová adresa a tel. číslo);
• *rok narození žáka;
• *poznámky z kontaktu se žákem či zákonným zástupcem;
• informované souhlasy;
• zprávy a doporučení jiných odborníků;
• záznamové listy z diagnostických a jiných metod;
• vytvořené zprávy. 

Ke kartám žáků má přístup pouze školní psycholog, v ojedinělých případech další pověřená osoba (např. školní inspekce, policie). Vedení školy ani třídní učitelé nemají možnost do karet nahlédnout.

Likvidace karty žáka proběhne nejpozději do dvou let po odchodu žáka ze školy a to dle platného archivačního řádu školy.

Zákonný zástupce má právo požádat školního psychologa o nahlédnutí do spisu či dřívější archivaci karty žáka.