Představujeme se

 

Obecná charakteristika školy

 

 

Mateřská škola (dále jen MŠ) je umístěna v jednopodlažní budově sídlištního typu s přilehlou zahradou.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST:nachází se v hustě obydlené lokalitě velkého sídliště v městské čtvrti Olomouc – Nové sady a má výbornou dopravní dostupnost – tramvaj č 3,5, městská linka č. 16 (jezdí každou čtvrt hodinu), linka č. 14 (každou půl hodinu), linka č. 17, 12 a v letní sezoně i linka č. 11.

KAPACITA MŠ: MŠ byla otevřena ke dni 1. 9. 1988, kdy byly děti umístěny do tří tříd podle věku. V roce 1989 se vyhovělo požadavkům rodičů a děti jsou v jednotlivých třídách ve složení 3- 6 let tak, aby mohly být společně sourozenci nebo kamarádi.

Od roku 2007, pokud to celkové věkové složení dětí dovolí, opět dělíme třídy dle data narození s důrazem na udržení skupiny předškolních dětí z důvodu intenzívní přípravy dětí na vstup do 1. ročníku ZŠ. Nadále vycházíme vstříc požadavkům rodičů o zařazení sourozenců do stejné třídy.

PLÁN BUDOVY: v přízemí budovy se nachází jedna třída a hospodářská část MŠ, v 1. patře jsou dvě třídy a kancelář vedoucí učitelky, propojené spojovací chodbou a schodištěm do přízemí.

Jednotlivé třídy mají samostatné vchody, třídu, hernu, šatnu, přípravnu jídla, sklady hraček, sociální zařízení a šatnu personálu.

V hospodářské části se v srpnu roku 2009 zrušila školní jídelna, zůstala pouze výdejna jídla, prádelna a technické zázemí školy.  

Budova je vytápěna dálkovým topením.

ZAHRADA : Budovu školy obklopuje školní zahrada se vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy , keři a velkou zatravněnou plochou.

V minulých letech se velká část financí vložila do vybavení zahrady herními prvky, tak, aby se vyhovělo velkému počtu dětí (každý rok je školce udělena výjimka celkem až na 84). Nevzhlednou asfaltovou plochu v přední části areálu se nám podařilo přebudovät na oblázkové hřiště s dřevěnou balanční lavkou a velkým dřevěným jezevčíkem, kterého si děti tak oblíbily, že jsme podle něho naši MŠ pojmenovali.

V přední části zahrady je menší dětské hřiště – kolotoč, pružinová houpačka a věž pro míčové aktivity. Pro rodiče a širokou veřejnost tu máme informační vitrínu, ze které se mohou dozvědět spoustu zajímavostí o naší MŠ .

Na jižní straně zahrady jsou tři pískoviště se stínícími kryty a každá třída má i svou sestavu zahradních stolků a laviček a také nejmodernější zahradní prvky pro volnočasové aktivity, splňující všechny bezpečnostní a hygienické normy a požadavky – velká sestava s klouzačkou a lanovou průlezkou, dřevěná stěna s prohazovadlem, kreslící tabulí a zvonkohrou, velká dětská trampolína = sponzorský dar od rodičů.

Děti si velmi oblíbily letní otužování v moderním zahradním sprchovém koutu mezi dřevěnými pergolami, které postupně obrůstají popínavými rostlinami = zajištění intimity při sprchování dětí.

Před třemi lety jsme vysadili sestavu tůjí, které vytváří přírodní zákoutí pro jednotlivé třídy a plánujeme také dostavbu dřevěných pergol = zastínění pro volnočasové aktivity dětí.

INTERIÉR : všechny třídy mají moderní barevný nábytek / skříňové sestavy, stolky a židličky/,od srpna 2016 nové koberce po celých prostorách herny, nyní se zaměřujeme na doplnění všech heren o herní koutky (pro rozvoj tzv. námětových her) tak, aby vybavení vše odpovídalo podle vyhl. č.108 S, „O vybavenosti MŠ“ požadavkům dětí předškolního věku.

PLÁNY : v předchozím období čtyř let jsme se zaměřili na modernizaci a obnovu učebních pomůcek pro rozvíjení poznání dětí. Stále je nutno průběžně doplňovat didaktickou techniku, tělovýchovné nářadí a hlavně školní zahradu tzv.herními prvky pro volnočasové aktivity dětí. Toto vše máme uvedeno v požadavcích rozpočtového plánování a průběžně se vybavení doplňuje.

V nejbližší době se budou rekonstruovat prostory po bývalé ŠJ a vznikne tak velká společenská místnost s hernou pro rozšíření a lepší organizování kroužků a odpoledních aktivit nejen pro nejmenší ,ale i pro rodiče (např.cvičení maminek s dětmi, besedy s odborníky pediatry apd., besídky atd).

 

VÝCHOVNÝ CÍL:

Naše mateřská škola pracuje s dětmi podle Školního vzdělávacího programu, který vychází ze závazných cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho hlavní cíle jsou zpracovány do Třídních vzdělávacích programů a respektují individuální potřeby a schopnosti dětí jednotlivých věkových skupin.

Při plnění cílů vzdělávacího programu se klade důraz především na prožitkové učení dětí, jejich individuální potřeby, zájmy a schopnosti. Středem zájmu učitelky musí být především dítě a ne plnění daných úkolů.Větší důraz budeme klást na hodnotící činnosti a autoevaluaci učitelky.

V průběhu školního roku budeme opět nabízet nadstandartní péči pro všechny děti, které mají zájem

navštěvovat např. pohybový kroužek, keramický kroužek, kuzr in-line bruslení, výuku anglického jazyka, kurz lyžování, ,návštěvy solné jeskyně.

 

Spolupráce: zaměříme se také na větší informovanost a spolupráci s rodiči při pořádání akcí pro rodiče a děti ( besídky, sportovní odpoledne, školní výlety apd. ).

Nadále budeme prohlubovat velmi dobrou spolupráci se ZŠ např. formou diskusí s učitelkami 1.ročníků a rodičů dětí MŠ, návštěvami dětí do 1.tříd ZŠ apd. I v dalším školním roce bude pokračovat spolupráce s Logopedickou poradnou PaeDr.Havelkové Z., která velmi pomáhá dětem a rodičům při nápravě vad řeči. Také navážeme na nově uzavřenou spolupráci s Lions Eye Clubem, který provádí zdarma preventivné Screeningové vyšetření zraku po dohodě s rodiči.

Prohloubíme spolupráci s ekologickou organizací Sluňákov, díky které jsme získali certifikát v projektu „MRKVIČKA“ - sdružení mateřských škol se zaměřením na ekologickou výchovu dětí předškolního věku.

Budeme pokračovat ve spolupráci s Mysliveckým sdružením ( po celý podzim budeme sbírat plody pro lesní zvířátka).Myslivci zase plánují pro naše děti zajímavé seznamování se životem zvířátek v lese.

Cílem koncepce naší MŠ je vést děti k rozvoji fyzických, psychických a sociálních dovedností tak, aby získaly kompetence důležité pro jejich další rozvoj, učení a zdravý život.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby děti mohly prožít den v mateřské škole plný radosti, volnosti, krásných vztahů a nevšedních zážitků. Chceme podpořit dětskou zvídavost, radost z objevovaného, z dobrých skutků pro kamaráda, pro všechny živé bytosti kolem sebe, ale také k uvědomění si významu životního prostředí pro život člověka.

K naplnění všech těchto dlouhodobých cílů bude velmi důležitá týmová práce, kreativita a flexibilita všech pracovnic.

 

Zapsala :

Pavla Spáčilová, vedoucí učitelka

                                

MŠ Umývárna